Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 9 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

9.88

9.80

 

19.68

A

7

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.68

9.40

 

19.08

A

13

 

3

10C6

Cô Trang

9.96

10.00

 

19.96

A

1

 

4

10C7

Cô Thu

9.80

10.00

 

19.80

A

5

 

5

10C8

Cô Thắng

9.96

9.70

 

19.66

A

8

 

6

10C9

Cô Tâm

9.60

5.20

 

14.80

D

22

 

7

10C10

Cô Quyên

9.96

10.00

 

19.96

A

1

 

8

10C11

Cô Hạ

9.80

9.30

 

19.10

A

12

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.96

9.90

 

19.86

A

4

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.88

8.00

 

17.88

B

17

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.88

7.20

 

17.08

D

18

 

12

11C6

Cô Hiển

9.88

7.20

 

17.08

D

18

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.84

9.30

 

19.14

A

10

 

14

11C8

Cô Lệ

9.76

10.00

 

19.76

A

6

 

15

11C9

Thầy A

9.84

9.40

 

19.24

A

9

 

16

11C10

Thầy Ba

9.96

10.00

 

19.96

A

1

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.80

8.30

 

18.10

B

16

 

18

12C5

Cô Oanh

9.96

4.80

 

14.76

D

23

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.92

9.20

 

19.12

A

11

 

20

12C7

Cô D. Thảo

9.92

8.90

 

18.82

A

14

 

21

12C8

Cô Sanh

9.84

6.80

 

16.64

D

20

 

22

12C9

Cô Liễu

9.96

5.70

 

15.66

D

21

 

23

12C10

Cô Hà

9.96

8.80

 

18.76

A

15

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

2

10A2

Cô Dũng

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

3

10A3

Cô K. Vân

9.92

9.90

 

19.82

A

6

 

4

11A1

Cô H. Nhung

10.00

9.50

 

19.50

A

8

 

5

11A2

Cô Diễm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

6

11A3

Cô Thịnh

9.96

8.90

 

18.86

A

9

 

7

12A1

Cô Hạnh

9.92

9.70

 

19.62

A

7

 

8

12A2

Cô Hoa

9.96

9.90

 

19.86

A

5

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN THI ĐUA

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 9 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Trung

12A1

Không bảng tên

29/10/2019

2

Yến

12C4

Trễ

29/10/2019

3

Nhung

12C4

Trễ

30/10/2019

4

Thuận, Huy

12C5

Tổ chức đánh nhau

 

5

2 HS

12C5

Trễ

25/10/2019

6

Huy, Nhi

12C5

Trễ

29/10/2019

7

Hiền, Diễm

12C6

Trễ

29/10/2019

8

Quanh, Nguyệt

12C7

Trễ

29/10/2019

9

Tập thể

12C7

Không vệ sinh cửa kính

30/10/2019

10

Bảo

12C8

Trễ

25/10/2019

11

Huy

12C8

Không bảng tên, dép lê

29/10/2019

12

Huy

12C8

Dép lê

30/10/2019

13

Mỹ Hạnh

12C8

Không bảng tên

29/10/2019

14

Tiến, Tuyết

12C9

Trễ

29/10/2019

15

Khánh, Tuyết, Tuyết

12C9

Không bảng tên

29/10/2019

16

Dũng, Yến

12C9

Trễ

30/10/2019

17

Tập thể

12C9

Không vệ sinh cửa kính

30/10/2019

18

Tập thể

12C10

Cửa kính bẩn

30/10/2019

19

Trâm

12C10

Không bảng tên, tô son

30/10/2019

20

Tập thể

11A1

Chưa đổ rác

29/10/2019

21

Hường

11A3

Son môi

25/10/2019

22

Phúc

11A3

Trễ

30/10/2019

23

Tập thể

11C4

Chưa đổ rác

29/10/2019

24

Ngọc

11C4

Son môi

30/10/2019

25

Ngọc, Long, Huy, Hoài, Phương

11C5

Trễ

29/10/2019

26

Huy

11C5

Không bảng tên

29/10/2019

27

Nở, Thảo

11C5

Không bảng tên

30/10/2019

28

Thảo, Nam, Phúc, Tài

11C6

Trễ

29/10/2019

29

Tập thể

10C11

Không vệ sinh lớp

29/10/2019

Tuyên dương em Huỳnh Văn Hậu 12C10 nhặt ĐTDĐ Samsung tại phòng 10. BTĐ đã bàn giao lại cho em Huỳnh Thị Tài lớp 10C10 (Chiều ngày 30/10/2019)

 

 

 

BAN THI ĐUA

 

 
KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

9.88

9.80

 

19.68

18.24,"A",IF(G3>17.74,"B",IF(G3>17.24,"C","D")))">

A

7

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.68

9.40

 

19.08

18.24,"A",IF(G4>17.74,"B",IF(G4>17.24,"C","D")))">

A

13

 

3

10C6

Cô Trang

9.96

10.00

 

19.96

18.24,"A",IF(G5>17.74,"B",IF(G5>17.24,"C","D")))">

A

1

 

4

10C7

Cô Thu

9.80

10.00

 

19.80

18.24,"A",IF(G6>17.74,"B",IF(G6>17.24,"C","D")))">

A

5

 

5

10C8

Cô Thắng

9.96

9.70

 

19.66

18.24,"A",IF(G7>17.74,"B",IF(G7>17.24,"C","D")))">

A

8

 

6

10C9

Cô Tâm

9.60

5.20

 

14.80

18.24,"A",IF(G8>17.74,"B",IF(G8>17.24,"C","D")))">

D

22

 

7

10C10

Cô Quyên

9.96

10.00

 

19.96

18.24,"A",IF(G9>17.74,"B",IF(G9>17.24,"C","D")))">

A

1

 

8

10C11

Cô Hạ

9.80

9.30

 

19.10

18.24,"A",IF(G10>17.74,"B",IF(G10>17.24,"C","D")))">

A

12

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.96

9.90

 

19.86

18.24,"A",IF(G11>17.74,"B",IF(G11>17.24,"C","D")))">

A

4

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.88

8.00

 

17.88

18.24,"A",IF(G12>17.74,"B",IF(G12>17.24,"C","D")))">

B

17

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.88

7.20

 

17.08

18.24,"A",IF(G13>17.74,"B",IF(G13>17.24,"C","D")))">

D

18

 

12

11C6

Cô Hiển

9.88

7.20

 

17.08

18.24,"A",IF(G14>17.74,"B",IF(G14>17.24,"C","D")))">

D

18

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.84

9.30

 

19.14

18.24,"A",IF(G15>17.74,"B",IF(G15>17.24,"C","D")))">

A

10

 

14

11C8

Cô Lệ

9.76

10.00

 

19.76

18.24,"A",IF(G16>17.74,"B",IF(G16>17.24,"C","D")))">

A

6

 

15

11C9

Thầy A

9.84

9.40

 

19.24

18.24,"A",IF(G17>17.74,"B",IF(G17>17.24,"C","D")))">

A

9

 

16

11C10

Thầy Ba

9.96

10.00

 

19.96

18.24,"A",IF(G18>17.74,"B",IF(G18>17.24,"C","D")))">

A

1

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.80

8.30

 

18.10

18.24,"A",IF(G19>17.74,"B",IF(G19>17.24,"C","D")))">

B

16

 

18

12C5

Cô Oanh

9.96

4.80

 

14.76

18.24,"A",IF(G20>17.74,"B",IF(G20>17.24,"C","D")))">

D

23

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.92

9.20

 

19.12

18.24,"A",IF(G21>17.74,"B",IF(G21>17.24,"C","D")))">

A

11

 

20

12C7

Cô D. Thảo

9.92

8.90

 

18.82

18.24,"A",IF(G22>17.74,"B",IF(G22>17.24,"C","D")))">

A

14

 

21

12C8

Cô Sanh

9.84

6.80

 

16.64

18.24,"A",IF(G23>17.74,"B",IF(G23>17.24,"C","D")))">

D

20

 

22

12C9

Cô Liễu

9.96

5.70

 

15.66

18.24,"A",IF(G24>17.74,"B",IF(G24>17.24,"C","D")))">

D

21

 

23

12C10

Cô Hà

9.96

8.80

 

18.76

18.24,"A",IF(G25>17.74,"B",IF(G25>17.24,"C","D")))">

A

15

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

10.00

10.00

 

20.00

18.74,"A",IF(G28>18.24,"B",IF(G28>17.74,"C","D")))">

A

1

 

2

10A2

Cô Dũng

10.00

10.00

 

20.00

18.74,"A",IF(G29>18.24,"B",IF(G29>17.74,"C","D")))">

A

1

 

3

10A3

Cô K. Vân

9.92

9.90

 

19.82

18.74,"A",IF(G30>18.24,"B",IF(G30>17.74,"C","D")))">

A

6

 

4

11A1

Cô H. Nhung

10.00

9.50

 

19.50

18.74,"A",IF(G31>18.24,"B",IF(G31>17.74,"C","D")))">

A

8

 

5

11A2

Cô Diễm

10.00

10.00

 

20.00

18.74,"A",IF(G32>18.24,"B",IF(G32>17.74,"C","D")))">

A

1

 

6

11A3

Cô Thịnh

9.96

8.90

 

18.86

18.74,"A",IF(G33>18.24,"B",IF(G33>17.74,"C","D")))">

A

9

 

7

12A1

Cô Hạnh

9.92

9.70

 

19.62

18.74,"A",IF(G34>18.24,"B",IF(G34>17.74,"C","D")))">

A

7

 

8

12A2

Cô Hoa

9.96

9.90

 

19.86

18.74,"A",IF(G35>18.24,"B",IF(G35>17.74,"C","D")))">

A

5

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

18.74,"A",IF(G36>18.24,"B",IF(G36>17.74,"C","D")))">

A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 02.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306042
Hiện có 13 khách Trực tuyến